Provozovatel internetového obchodu,
Výdejní místo a adresa pro zasílání reklamací:

Libor Martinec – TELIMA
Nábřeží 5574, 76001 Zlín
IČ: 64462277
DIČ: CZ6704291638

JSME PLÁTCI DPH.

Provozní doba:

Po – Pá od 8:00 do 17:00

OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) O REGISTRACI

„Prohlašujeme, že data slouží pouze pro účely identifikace při nákupu v internetovém obchodě „www.telima.cz“ a nebudou poskytnuty třetím osobám ani jinak zneužity.

Objednávky lze uskutečnit i bez registrace.

2) PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ OBJEDNÁVKY, KUPNÍ SMLOUVA

Objednávka spotřebitelem je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi spotřebitelem a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat spotřebitele za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že spotřebitele zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Vyhrazujeme si nárok na odesílání zboží v náhradním balení. Návody doposíláme v elektronické podobě.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

V případě nevyzvednutí zboží i bez upozornění internetového obchodu do 10ti dnů od vytvoření objednávky (platí pro objednávky s výběrem osobního převzetí) bude Vaše objednávka stornována i bez upozornění internetového obchodu.

V internetovém obchodě je u každého produktu popsána kvalita (A-rozbalené, výstavní boží, B-zboží z předváděcí akce prodejce). Toto označení je určeno pouze pro prodej mezi konečnými spotřebitely, tzn. B2C, nikoliv B2B. Označení kvality pro B2B je zcela jiné, více informací Vám bude poskytnuto na zákaznické podpoře [email protected].

Smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem vzniká v okamžiku, kdy zákazník zašle svou objednávku. Obě strany jsou touto smlouvou vázány a spotřebitele je povinen si zboží převzít (neuplatní-li například 14 denní lhůtu pro odstoupení od smlouvy). Pokud si spotřebitele zboží nepřevezme, ocitá se v prodlení věřitele a podle §522 obč.z. je povinen uhradit náklady, které vznikly (tedy poštovné, balné a práce s balením). Takto vzniklé náklady je možné samozřejmě vymáhat i soudně. V případě nepřevzetí zásilky (platí pouze pro zásilky na DOBÍRKU!) bude zákazníkovi účtován poplatek 280 Kč. V případě neuhrazení tohoto poplatku může být účtován úrok z prodlení platby faktury (faktura za poplatek) 0,5% za každý den prodlení.

3) DRUHY DOPRAVY VEŘEJNÝMI PŘEPRAVCI

Osobní odběr

Objednávku je možné vyzvednout po oznámení prodejce, že je objednané zboží skladem připraveno na prodejně. V ostatních případech vás budeme informovat. Objednávky lze vyzvedávat pouze po telefonické dohodě.

Zboží doručováno pomocí přepravní služby TOP TRANS
Poštovné je účtováno podle druhu a váhy zboží.
U některých obzvláště neskladných, těžkých nebo jinak špatně přepravitelných výrobků může být cena přepravy zvýšena.

Reklamaci zásilky je zákazník povinen uplatit v co nejkratší době.

Doporučujeme zásilku zkontrolovat před přepravcem a případně sepsat protokol o poškození, v případě pozdější reklamace poškození výrobku přepravou bez protokolu o poškození, nemusí být reklamace uznána.

Zásilka je obvykle doručena do druhého dne od odeslání.

4) ZÁRUKA

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží spotřebitele.

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

POZOR! ZÁSILKY ZASLANÉ NA DOBÍRKY NEPŘÍJMÁME.

5) ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU – OBECNÉ INFORMACE

V případě, že věc při převzetí spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má spotřebitele právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud spotřebitele před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Na zboží poskytujeme záruční dobu danou zákonem.V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2, Email: [email protected], Web: adr.coi.cz

6) PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží všechny uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena a náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží od prodejce ke kupujícímu. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 nese spotřebitel při odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl. náklady spojené s navrácením zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti, nebo jiným způsobem, ale pouze na žádost spotřebitele (pokud tím nevzniknou prodávajícímu další náklady), v opačném případě budou peníze vráceny stejným způsobem, jako byly přijaty. Peníze budou spotřebiteli vráceny bez zbytečného odkladu nejpozději do 14ti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodů není možná pro zákazníky nakupující na ičo a firmy.

 

7) DORUČENÍ A DODACÍ PODMÍNKY

Některé zásilky mohou být rozděleny do více balíků. Poštovné zůstává beze změny.

Veškeré zásilky sledujeme až do jejich doručení, snažíme se tak předcházet problémům, které při doručování vznikají.

Jak postupovat při vracení zboží:

1) Připravte zásilku dle popisu níže a odešlete nejlevnější pojištěnou formou do sídla společnosti.
2) Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu zašlete dle popisu níže vámi zvoleným přepravcem.

Jak zásilku připravit

Zásilka musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze vám budou vráceny na na bankovní účet (nezapomeňte ho uvést), nebo jiným dohodnutým způsobem a to obvykle do 3 pracovních dnů od obdržení zásilky.

8) ZPŮSOBY ÚHRADY

Veškeré způsoby úhrady, lze vybrat před výběrem dopravy. Všechny způsoby platby jsou zahrnuty v ceně dopravy.
předplatba – při výběru této možnosti obdržíte zálohový list se všemi údaji k platbě. Zboží budeme expedovat po obdržení platby na bankovní účet
dobírka – objednané zboží Vám zašleme poštou a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
osobní odběr – platí v hotovosti při osobním odběru.
platební karta

9) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena samostatným dokumentem Pravidla ochrany osobních údajů.

10) ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11) BEZPEČNOST

Při platbě platebními kartami se nemusíte bát zneužití. Bezpečnost plateb zajišťuje platební brána PayU, nep GoPay, která je chráněna 3-D secure, podporována karetními asociacemi.

12) REKLAMACE

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je poškozené či nefunkční, postupujte dle reklamačního řádu. Vrácení zboží z důvodu odstoupení od smlouvy je popsáno v bodu 6. Obchodních podmínek.

13) REKLAMAČNÍ ŘÁD

Výrobky, na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady, musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady, případně označeným místem závady.

Jak postupovat

  1. V případě reklamace můžete zvolit dvě možnosti, postupujte dle popisu níže: Zašlete výrobek na adresu – „IPRICE RECARE, Šedesátá 7015, 760 01 Zlín“. Přeprava je hrazena stranou prodávajícího. Ke zboží přiložte ideálně doklad o koupi. Vždy prosím ideálně použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude zboží převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
  2. Ihned po obdržení zboží obdržíte reklamační protokol
  3. Zboží musí být pro přepravu řádně zabaleno, tak aby nedošlo k jeho dalšímu případnému poškození.
  4. Vadné nebo poškozené zboží bude opraveno, vyměněno nebo bude vrácena kupní cena.
  5. Ke zboží prosím ideálně přiložte veškeré listiny, které nakupující se zbožím obdržel, tedy například paragon, záruční list a jiné.
  6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
  7. Pokud výrobce poskytuje záruku delší, je uvedena u zboží v katalogu.
  8. O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem, případně SMS. Stejně jako při dodání objednávky budete informováni o expedici balíku a termínu doručení.

Děkujeme Vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.